Azure Azure Network

Azure Network Security Group’ların PowerShell ile Yönetilmesi

Avatar
Written by Emre Martin

Öncelikle PowerShell ile Azure RM Account’ımıza Login olup çalışacağımız Subscription seçiyoruz.

Login-AzureRMAccount
Select-AzurermSubscription -SubscriptionId “XXXXXXX-1354886-123459876”

# Değişkenler:

$RGname= “RG_EmreMartin”
$Nsgname= “TestNSG”
$Location= “WestEurope”

# Network Security Group Oluşturma

New-AzureRmNetworkSecurityGroup -ResourceGroupNAme $RGName -Location $Location -Name $NSGName

# Değişkenlerin Atanması

$resource = Get-AzureRmResource | Where {$_.ResourceGroupName –eq
$RGname -and $_.ResourceType -eq "Microsoft.Network/networkSecurityGroups"}

$nsg = Get-AzureRmNetworkSecurityGroup -Name $nsgname -ResourceGroupName $Rgname

# Network Security Group’a Rule Ekleme

*Allow RDP isimli bir rule oluşturup 85.25.11.111 IP’si için 3398 TCP portu üzerinden RDP yetkisi tanımlayacağız.

$nsg | Set-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name “AllowRDP”
-Description "AllowRDP" -Access Allow -Protocol "TCP" -Direction Inbound

-Priority 100 -SourceAddressPrefix “85.25.11.111” -SourcePortRange “*”
-DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange "3389"

Azure NSG PowerShell

# Netowork Security Group Rule Update 

$nsg | Set-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name "AllowRDP"
-Description “AllowRDP” -Access Deny -Protocol “TCP” -Direction Inbound
-Priority 100 -SourceAddressPrefix "85.25.11.111" -SourcePortRange "*"

-DestinationAddressPrefix * -DestinationPortRange “3389”

Azure NSG PowerShell

# Network Security Group Rule Silme

$nsg | remove-AzureRmNetworkSecurityRuleConfig -Name “AllowRDP”

# Network Security Group Güncellemelerinin Uygulanması (Rule Ekleme,Silme)

NSG üzerinde rule ekleme, silme ve update işlemlerinden sonra bu satırı çalıştırıyoruz.

$nsg | Set-AzureRmNetworkSecurityGroup

# Network Security Group’un Silinmesi

$nsg = remove-AzureRmNetworkSecurityGroup -Name $nsgname -ResourceGroupName $RGname

# Network Security Group’un VM Atanması

$NICName = “cloudapp114 ”
$NIC = Get-AzureRmNetworkInterface -Name $NICName -ResourceGroupName $RGname
$NIC.NetworkSecurityGroup = $NSG
Set-AzureRmNetworkInterface -NetworkInterface $NIC

# Network Security Group’un VM’den Kaldırılması

$NIC.NetworkSecurityGroup = $null
Set-AzureRmNetworkInterface -NetworkInterface $NIC

Aynı işlemleri dilerseniz Azure CLI ile gerçekleştirebilirsiniz.
“Azure CLI ile NSG Yönetimi.”

Faydalı olması dilegiyle.

 

Yazar Hakkında

Avatar

Emre Martin

Cloud Solutions Architect