Exchange 2016’yı Azure’da Test Edin – Bolum 2

Bir önceki yazımda EXCHLAB isimli ARM oluşturup, içerisinde Storage, Vnet, NSG ve Domain Controller sunucusu kurmuştuk.

Bu yazıda Azure üzerinde Exchange 2016 kurup, gerekli konfigürasyonu yapıyor olacağız.

Öncelikle Azure üzerinde oluşturacağımız Exchange sunucunun DNS ismini belirlememiz gerekiyor.

Belirleyeceğimiz Dns ismi benzersiz (unique) olmalı. Exchange kurmadan bunu test edebiliriz.

Azure PowerShell ile devam ediyoruz.

Login-AzureRmAccount

$vmDNSName=”ozgurce” ( Exchange sunucusu için vermek istediğimiz DNS ismi)

$locShortName=”West Europe” ( Hangi lokasyonda barınacağı )

Test-AzureRmDnsAvailability -DomainQualifiedName $vmDNSName -Location $locShortName

Arzu ederseniz bu işlem için Azure-Dns-Check isimli Script’i indirebilirsiniz.

Çıktı “True” olarak gözüküyorsa sorun yok devam edebiliriz. Oluşturacağımız Exch sunucusunun DNS ismi aşağıdaki gibi olacaktır.

ozgurce.westeurope.cloudapp.azure.com

Artık Exchange sunucusunu oluşturabiliriz. Bunun için satırları tek tek yazmak yerine PowerShell Script ile devam edelim. Değişkenler aşağıdaki gibi olacaktır.

$subscrName=”Microsoft İş Ortağı Ağı”

$rgName=”EXCHLAB”

$locName=”West Europe”

$vmDNSName=”ozgurce”

 

PS sorunsuz olarak çalıştığında Azure Portal üzerinde ARM’in içindeki hizmetler aşağıdaki gibi olacaktır.

ExVM sunucumuzu domain’e dahil ediyoruz. Bunun için ExVM üzerinde aşağıdaki PowerShell komutunu çalıştırıyoruz.

Add-Computer -DomainName “corp.contoso.com”

Restart-Computer

ExVM sunucusunu restart ettikten sonra Exchange 2016 yüklemek için gereksinimleri tamamlayacağız.

Öncelikle Admin Haklarıyla PowerShell konsol açıp aşağıdaki komut satırını çalıştırıyoruz.

Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation, RSAT-ADDS-Tools

Restart-Computer

Unified Communications Managed API 4.0 Runtime yüklememiz gerekiyor.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34992

Exchange 2016 CU2 Download ediyoruz.

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=52968

ISO dosyasını mount ederek katılımsız kurulum için aşağıdaki komut satırını yönetici haklarıyala PowerShell üzerinde çalıştırıyoruz.

Active Directory Şemasını genişletmek için aşağıdaki komut satırını kullanıyoruz.

.\Setup.exe /PrepareSchema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Setup.exe /PrepareAD /OrganizationName:”Contoso” /IAcceptExchangeServerLicenseTerms

Bu adımda Exchange yüklüyoruz.

.\setup.exe /mode:Install /role:Mailbox /OrganizationName:Contoso /IacceptExchangeServerLicenseTerms

Restart-Computer

Yükleme sorunsuz bittiğinde sunucuyu yeniden başlatıyoruz.

Daha önce oluşturduğumuz Public DNS ismi ile gittiğimizde OWA’ya ulaşabiliyoruz.

Test ortamımız hazır.

Faydalı olması dileğimle..

Referanslar

https://technet.microsoft.com/en-us/library/bb125224(v=exchg.160).aspx

https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt733070(v=exchg.160).aspx